Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Państwa dane są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o., z siedzibą w 41-605 Świętochłowice ul. Emanuela Imieli 47, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139924, REGON 008174001, NIP 634-012-80-38, Tel: 32 246 61 65, e-mail: dane.osobowe@fena.pl.
 2. Państwa dane osobowe zgromadzone w zasobach FENA Sp. z o.o. będą samodzielnie przez nas przetwarzane:
  • w celach analitycznych i statystycznych - dobór wyrobów/usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Organizacji, której jest Pan/Pani przedstawicielem, produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • do celów wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na FENA Sp. z o. o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych - podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail (art. 14.1.d. RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio lub od Państwa firmy w ramach prowadzonej współpracy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego.
 5. W niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, jeżeli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać je wyłącznie:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
  • organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • innym odbiorcom danych np.: kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 6. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Państwa dane pozyskane w związku ze współpracą/zawarciem umowy o współpracy przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub ochrony przed roszczeniami przez FENA Sp. z o. o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne dla utrzymania współpracy/umowy o współpracy.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też profilowane.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Podziel się: