Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Fabryki Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o. o.

1. Postanowienia wstępne i ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej w skrócie „OWS”) stosuje się do umów dostawy i sprzedaży zawieranych przez Fabrykę Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o. Ilekroć w tekście OWS jest mowa o Sprzedającym lub Spółce, chodzi o spółkę pod firmą: Fabryka Elementów Napędowych „FENA” z o. o. z siedzibą w Świętochłowicach (kod pocztowy: 41-605), ul. E. Imieli 47, o nr KRS 0000139924, nr REGON 008174001, nr NIP 634-012-80-38.

1.2. W razie sprzeczności treści OWS z treścią poszczególnych zawartych na piśmie umów, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

1.3. Przeniesienie przez Kupującego praw i obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w pkt 1. OWS, na osobę lub osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.

2. Cena i warunki płatności

2.1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia obowiązują strony i są cenami netto (z zastrzeżeniem, iż powiększone zostają o obowiązujący podatek VAT). Ceny te ustalone są loco Zakład Produkcyjny Spółki w Świętochłowicach.

2.2. Zapłaty ceny należy dokonać przelewem na rachunek bankowy oraz w terminie, które podane zostają każdorazowo Kupującemu w ofercie lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2.3. Oferta lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zawierać zobowiązanie Kupującego do wniesienia zaliczki na poczet ceny wyrobu (zawierającej podatek VAT). W braku odmiennej umowy stron, zapłata zaliczki warunkuje rozpoczęcie wykonywania przez Sprzedającego świadczenia, a termin zapłaty zaliczki przez Kupującego wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zamówienia. W sytuacji braku zapłaty odpowiedniemu przedłużeniu ulega termin realizacji zamówienia.

2.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie za towar/usługę Kupujący zostanie obciążony odsetkami w wysokości przewidzianej przepisami prawa.

2.5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny za towar/usługę bądź za ich część.

2.6. Kupujący zobowiązany jest uiścić na rzecz Sprzedającego całą kwotę ceny bez żadnych potrąceń.

3. Sposób zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia

3.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy, Kupujący w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę Spółki, winien wysłać zamówienie:

 1. drogą elektroniczną na jeden z adresów poczty elektronicznej Spółki, podanych pod adresem fena.pl lub
 2. na piśmie:
  • przesłanym faksem na numer wskazany w ofercie;
  • wręczonym upoważnionemu pracownikowi Spółki w siedzibie Spółki;
  • przesłanym listem poleconym na adres Spółki,

3.2. Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do wskazania adresu internetowego lub numeru faksu, na który winno być kierowane potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3.3. W zamówieniu, o którym mowa w pkt 1. OWS należy wskazać w szczególności dokładną specyfikację ilościową oraz jakościową zamawianych towarów (gdy to jest konieczne również wymogi dotyczące parametrów technicznych wyrobu i jego opakowania oraz dokumentację techniczną, w tym rysunki techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy), firmę Kupującego, jego siedzibę/miejsce zamieszkania i adres, numery NIP i REGON, a w przypadku jednostek organizacyjnych również oznaczenie sądu rejestrowego i numeru w rejestrze przedsiębiorców. Nadto należy wskazać numer telefonu i faksu kontaktowego Kupującego, wraz z oznaczeniem upoważnionych do kontaktu w sprawie zamówienia osób. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych technicznych lub danych dotyczących realizacji zamówienia.

3.4. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Fabrykę Elementów Napędowych „FENA” z o.o. zamówienia sporządzonego przez Kupującego (oświadczenia o przyjęciu oferty). W przypadku, gdy treść zamówienia sporządzonego przez Kupującego odbiega w zakresie istotnych postanowień od treści oferty Fabryki Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. (występują różnice w: oznaczeniu wyrobu, materiału wykonania, parametrów technicznych wyrobu, ceny, terminu realizacji, warunków płatności, gwarancji rękojmi, odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) Sprzedający, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia, wysyła do Kupującego, na adres, z którego nadeszło zamówienie lub na adres/numer faksu wskazany w sposób określony w pkt 3.1. OWS, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku określonym w pkt. 3.4 umowę uważa się za zawartą, jeżeli Kupujący nie odrzuci warunków (postanowień) zawartych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w sposób przewidziany w pkt 3.1. OWS., w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dopuszcza się inne od pisemnej formy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.5. Terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Spółki lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W wypadku, gdy te terminy będą wzajemne sprzeczne, za termin końcowy realizacji zamówienia strony uznają termin wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

3.6. Za dzień realizacji (wykonania) zamówienia uważa się dzień postawienia wyrobów objętych umową Stron do dyspozycji Kupującego w Zakładzie Produkcyjnym Spółki, znajdującym się w Świętochłowicach (kod pocztowy: 41-605), przy E. Imieli 47., chyba że Strony umówią się inaczej.

3.7. Kupujący zobowiązany jest do odebrania wyrobu w terminie 14 dni od dnia realizacji (wykonania) zamówienia. W razie uchybienia temu terminowi, koszt przechowania wyrobu i ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

4. Gwarancja

4.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zawinione przez niego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które wynika z umów, o których mowa w pkt 1. OWS w granicach wskazanych w OWS.

4.2. Sprzedający udziela gwarancji na wyrób w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się termin określony zgodnie z pkt 5.4. OWS

4.3. Sprzedający, w razie przyjęcia odpowiedzialności określonej w pkt 2. OWS, zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobu lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad na swój koszt, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, a dotyczą wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie (będących następstwem wadliwego wykonania lub użycia wadliwych materiałów).

4.4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru jakościowego oraz ilościowego dostarczonych wyrobów i zgłoszenia wszelkich ewentualnych wadliwości wyrobu w terminie 7 dni od daty wydania mu wyrobu. Pod pojęciem odbioru jakościowego oraz ilościowego rozumie się stwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczonych wyrobów z umową (zamówieniem) lub fakturą oraz ocenę stanu technicznego, w zakresie wad możliwych do stwierdzenia bez montażu i uruchomienia

4.5. W przypadku stwierdzenia wady wyrobu, innej niż określona w pkt 4.4. i pkt 4.6 OWS należy Sprzedającego niezwłocznie powiadomić, nie później niż w terminie 7 Jednocześnie Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na swój koszt i ryzyko do miejsca naprawy wskazanego przez Sprzedającego, chyba, że Sprzedający zobowiąże się do usunięcia wady towaru w miejscu użytkowania towaru przez Kupującego. Sprzedający nie jest zobowiązany do demontażu lub ponownego montażu towaru, jak również nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów z tego tytułu lub z tym związanych. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię faktury zakupu oraz protokół reklamacyjny zawierający szczegółowe określenie wady, ze wskazaniem daty i miejsca ujawnienia się wady wyrobu.

4.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za wady wyrobu będące następstwem:

 • użycia i eksploatacji wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokumentacją, zaleceniami Sprzedającego oraz ogólną wiedzą techniczną, w tym, w przypadku przekroczenia parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych i instrukcjach użytkowania;
 • niewłaściwego montażu i/lub konserwacji;
 • niewłaściwego doboru wyrobu, niezgodnego z dokumentacją wyrobu, zaleceniami Sprzedającego lub dobrą praktyką inżynierską;
 • transportu lub rozładunku u Kupującego (lub faktycznego odbiorcy);
 • dokonania przeróbek i modyfikacji bez zgody Sprzedającego;
 • samowolnego usuwania wad przez podmioty inne niż Sprzedający, w tym powierzenia przez Kupującego usuwania wad osobom trzecim.

4.7. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw wyrobu przez Kupującego bez porozumienia ze Sprzedającym, powoduje utratę praw wynikających z

4.8. Sprzedający odpowiada, na zasadach określonych w OWS lub w przepisach odrębnych, wyłącznie za rzeczywistą szkodę spowodowaną jego zawinionym działaniem, związaną z wykonywaniem zobowiązań wynikających z danego zamówienia (umowy), do kwoty stanowiącej równowartość ceny towarów w stosunku, do których umowa (zamówienie) nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie przez Sprzedającego.

4.9. Zobowiązania z tytułu gwarancji realizowane są wyłącznie na terytorium

4.10. W związku z udzieleniem gwarancji Strony wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi.

4.11. Dopuszczalne są inne, niż podano w pkt 4.2. OWS sposoby wykonania zobowiązań gwarancyjnych przez Sprzedającego na zasadzie porozumienia stron.

5. Niektóre postanowienia dotyczące sposobu wykonania umowy

5.1. Transport gotowego wyrobu zapewnia Kupujący na swój koszt i Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty gotowego wyrobu (oraz jego opakowania) przechodzi na Kupującego w chwili rozpoczęcia załadunku lub  od  dnia  następującego  po  dniu,  w  którym  miała  nastąpić  realizacja  zamówienia, w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności nastąpi wcześniej. Strony mogą inaczej określić sposób przetransportowania wyrobu do Kupującego, w szczególności zaś uzgadniając transport za pośrednictwem podmiotu wykonującego profesjonalnie usługi kurierskie.

5.2. W przypadku wymogu realizacji wysyłki zamawianych wyrobów przez określonego przewoźnika, informację taką Kupujący powinien zamieścić w zamówieniu, o którym mowa w pkt 1. OWS.

5.3. Środki służące do opakowania i przygotowania wyrobu do transportu zapewnia Sprzedający chyba, że wymagania Kupującego w tym zakresie będą ponad ogólnie przyjęte standardy w transporcie, wówczas opakowanie i przygotowanie wyrobu zapewnia Kupujący.

5.4. Sprzedający w chwili odbioru wyrobów, przedstawia do podpisu upoważnionej przez Kupującego osobie dokument magazynowy Osoba ta jest zobowiązana do złożenia podpisu. Skutek równoważny z podpisem  upoważnionej  przez  Kupującego  osoby  na  dokumencie  WZ  ma  wypełniony  zgodnie z obowiązującymi przepisami list przewozowy (CMR).

5.5. Jednostronne potrącanie wzajemnych roszczeń między stronami nie jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem pkt 6.3. OWS.

5.6. Częściowe lub całkowite wykonanie umowy przez Sprzedającego nie ma wpływu na wszelkie prawa własności intelektualnej związane, choćby pośrednio, z wyrobem, w szczególności zaś na prawa autorskie i pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, które przynależą Sprzedającemu.

6. Rozwiązanie umowy. Możliwość powstrzymania się z wykonaniem zobowiązania

6.1. Strony mogą, w każdym czasie, rozwiązać umowę, o której mowa w pkt 1. OWS poprzez zawarte na piśmie porozumienie.

6.2. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy:

 • w przypadku braku wpłaty zaliczki, o której mowa w pkt 2.3. OWS w terminie 14 dni od daty jej wymagalności, przy czym oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniającego odstąpienie,
 • w przypadku niedostarczenia przez Kupującego, pomimo notyfikacji tej okoliczności przez Sprzedającego, informacji niezbędnych do wykonania zobowiązania, przy czym oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 3 miesięcy od chwili notyfikacji braków,
 • w przypadku opóźnienia Kupującego przekraczającego 4 tygodnie z zapłatą ceny wyrobu wynikającej z jakiejkolwiek umowy zawartej między stronami, przy czym oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

6.3. W sytuacjach przewidzianych w pkt 6.2. OWS oraz niezależnie od terminów przewidzianych na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedającemu przysługuje prawo wstrzymania się, na koszt i ryzyko Kupującego, z wykonaniem swego zobowiązania wynikającego z umowy, której okoliczność dotyczy, lub z innej umowy między tymi samymi stronami, bez prawa Kupującego do rekompensaty poniesionych w związku z tym strat lub utraconych korzyści.

6.4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania Sprzedającego, jeżeli od terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 5. OWS, upłynęły 2 miesiące. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 2 miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Pod rygorem nieważności oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie.

7. Postanowienia Końcowe i przejściowe

7.1. Niniejsze OWS stosuje się do umów, o których mowa w pkt 1. OWS, zawartych po dniu opublikowania OWS na stronach internetowych Spółki pod adresem www.fena.pl. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają dla swej ważności ogłoszenia w sposób określony w pkt 7.1. OWS.

7.2. Informacje o miejscu publikacji OWS Spółka zamieszcza we wszystkich dokumentach handlowych kierowanych do oznaczonego przedsiębiorcy. Oryginalne, aktualne i podpisane egzemplarze OWS znajdują się również w siedzibie Spółki. Na żądanie przedsiębiorcy, Spółka dostarczy mu niezwłocznie na wskazany adres kserokopię oryginału aktualnie obowiązującego egzemplarza

7.3. Prawem właściwym dla umów, o których w pkt 1.1. OWS, jest prawo polskie, którego właściwe przepisy znajdują zastosowanie w sprawach nieuregulowanych odrębnie w OWS lub między

7.4. Niniejsze OWS należy potraktować w razie wątpliwości jako wyrażenie sprzeciwu wobec propozycji ukształtowania stosunków umownych przedstawionych przez kontrahentów Spółki.

7.5. Sądem właściwym miejscowo dla rozwiązywania sporów wynikłych na tle interpretacji i wykonania umów, o których mowa w pkt 1.1. OWS, w tym postanowień OWS, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Świętochłowice, dnia 26.10.2016 r.

Podziel się: