Podstawowym celem działalności Fabryki Elementów Napędowych „FENA” od początku jej istnienia jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb i wymagań klientów oraz służenie im radą i doświadczeniem w zakresie oferowanych przez nas sprzęgieł, hamulców oraz innych elementów budowy maszyn.

Chcąc spełnić rosnące wymagania klientów, jakość postawiliśmy w centrum naszych działań. Jesteśmy świadomi, iż stanowi ona czynnik decydujący o zadowoleniu klientów, a więc również o naszym sukcesie, rozwoju i pozycji firmy na rynku. Podejmujemy się więc zadania ciągłej poprawy jakości, aby coraz lepiej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, a przez to wzmacniać ich zaufanie do oferowanych przez nas produktów.

Ze względu na fakt, iż jesteśmy firmą wywodzącą się z silnie uprzemysłowionego regionu Górnego Śląska, zagadnienia ochrony środowiska naturalnego są nam szczególnie bliskie.

W trosce o stan przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia, zobowiązujemy się do spełniania odpowiednich wymagań prawnych, a także stawiamy sobie za cel ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko, poprzez stałe doskonalenie technologii i organizacji produkcji oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

Realizacja postanowień niniejszej Polityki odbywa się poprzez następujące działania:

  • wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005
  • zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy PN-EN 80079-34:2011, dla projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów Ex, przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • współpracę z klientami opartą na zasadzie zaufania i obopólnych korzyści
  • monitorowanie potrzeb i potencjalnych oczekiwań odbiorców
  • dobór wykwalifikowanej kadry i stałe podnoszenie jej kwalifikacji
  • kształtowanie przekonania, że za jakość i wpływ na środowisko odpowiada każdy pracownik firmy
  • odpowiedni dobór dostawców zapewniający, że spełnione zostaną wymogi jakościowe i środowiskowe
  • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów i wytwarzanych wyrobów tak, aby nasza działalność była przyjazna dla środowiska.

Zarząd Fabryki Elementów Napędowych FENA zapewnia, że zobowiązania zawarte w „Polityce jakości i zarządzania środowiskowego” realizowane są we wszystkich komórkach i obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Katowice, 01.10.2013 r.

Jerzy Krzyżowski